Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม รับฟังรายงานความก้าวหน้าพร้อมให้ข้อแนะนำในการดำเนินงาน โดยกลุ่มประสานงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 🕒🕒 เวลา 15.00 น. 🔎🔎 นายไพบ [...]

 02 มิถุนายน 2563 / 11:07 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ เขาขยาย จังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้ [...]

 01 มิถุนายน 2563 / 16:00 น. สำนักตรวจราชการ

นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรม) นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักอาจารย์ดิสสกร  กุนธร กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสรสาสน์  ส [...]

 30 พฤษภาคม 2563 / 19:00 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด โครงการ OTOP โชห่วย ช่วยชุมชน

นายไพบูลย์  บูรณสันติ  ผู้ตรวจราชการกรม นายชัยวัฒน์ แสง [...]

 29 พฤษภาคม 2563 / 12:04 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม จังหวัดอ่างทอง

เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพ [...]

 28 พฤษภาคม 2563 / 15:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TPMAP) จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น. นางสาวนันทนา หวังธ [...]

 28 พฤษภาคม 2563 / 11:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม รับฟังข้อหารือพร้อมให้ข้อแนะนำ กลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม รับฟังข้อหาพร้อมใ [...]

 27 พฤษภาคม 2563 / 10:52 น. สำนักตรวจราชการ

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ SessionCall เขตตรวจราชการที่ 8

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นต [...]

 26 พฤษภาคม 2563 / 19:38 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ SessionCall เขตตรวจราชการที่ 12

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามประเด็นต [...]

 26 พฤษภาคม 2563 / 19:14 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรม) นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสรสาสน์   [...]

 26 พฤษภาคม 2563 / 17:00 น. สำนักตรวจราชการ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม (Pre-test) การประเมินผล โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พื้นที่จังหวัดนครปฐม และฉะเชิงเทรา ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Session Call 

💪🏻งานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนคร [...]

 21 พฤษภาคม 2563 / 14:51 น. สำนักตรวจราชการ

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Session call) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. นางส [...]

 21 พฤษภาคม 2563 / 08:31 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Session call) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางสาวศศิธ [...]

 20 พฤษภาคม 2563 / 17:21 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขตตรวจราชการที่ 7 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Session call)

ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 25 [...]

 20 พฤษภาคม 2563 / 17:17 น. เขตตรวจราชการที่ 7

ประชุมคณะทำงานประเมินและเผยแพร่ผลกระทบโครงการ ตามกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” (คณะที่ 4)

ประชุมคณะทำงานประเมินและเผยแพร่ผลกระทบโครงการ ตามกิจกรร [...]

 20 พฤษภาคม 2563 / 16:23 น. สำนักตรวจราชการ

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Session call) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางสาวศศิธ [...]

 20 พฤษภาคม 2563 / 15:08 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นางบุญทิวา วรรรประเวศ ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ เดือน พ.ค. 2563 ผ่านระบบ Session call ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจฯ ชั้น 3 ศูนย์ราชการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 -เวลา 10.00 น. ตรวจติดตามการดำเน [...]

 20 พฤษภาคม 2563 / 14:39 น. เขตตรวจราชการที่ 4

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (มท.ที่ 0412/ว2339 ลว. 5 พ.ค. 2563)

 Download   05 พฤษภาคม 2563 / 16:00 น.

ด่วนที่สุด การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (มท.ที่ 0412/ว0864 ลว. 10 เม.ย. 2563)

 Download   14 เมษายน 2563 / 08:34 น.

ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขตตรวจราชการที่ 5, 6 และ 7 (มท.ที่ 0412/ว0690 ลว. 20 มี.ค. 2563)

 Download   20 มีนาคม 2563 / 18:10 น.

ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 (มท.ที่ 0412/ว0689 ลว. 20 มี.ค. 2563)

 Download   20 มีนาคม 2563 / 18:08 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ