Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเอามื้อสามัคคี กิจกรรม”วันเอามื้อสามัคคี ลงแขกดำนาที่โคกหนองนาตาเหมียน” ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมวัฒนา ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

     วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นาย [...]

 13 พฤษภาคม 2565 / 23:46 น. เขตตรวจราชการที่ 18

สำนักตรวจราชการ พช. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องสัมมนา 3003 กรมการพัฒนาชุมชน 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการ [...]

 12 พฤษภาคม 2565 / 11:22 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา Copy

📢📢 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา เวลา 13.30 น ว่าที่ร้อยต [...]

 11 พฤษภาคม 2565 / 23:30 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

📢📢 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณ [...]

 11 พฤษภาคม 2565 / 23:23 น. สำนักตรวจราชการ

“นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย”

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม [...]

 10 พฤษภาคม 2565 / 23:59 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

     วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นา [...]

 10 พฤษภาคม 2565 / 23:43 น. เขตตรวจราชการที่ 5

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการส่งมอบบ้านแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร 10 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร [...]

 10 พฤษภาคม 2565 / 20:33 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวี [...]

 10 พฤษภาคม 2565 / 20:30 น. สำนักตรวจราชการ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับมอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผ [...]

 09 พฤษภาคม 2565 / 19:10 น. สำนักตรวจราชการ

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

✍️วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด จันทรมฤก อธิ [...]

 06 พฤษภาคม 2565 / 22:01 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสงวน ม [...]

 06 พฤษภาคม 2565 / 21:48 น. เขตตรวจราชการที่ 13

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ ศ [...]

 06 พฤษภาคม 2565 / 15:33 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และ18

     วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. น [...]

 06 พฤษภาคม 2565 / 00:33 น. เขตตรวจราชการที่ 18

“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลป [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 23:59 น. สำนักตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (นาง [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:27 น. เขตตรวจราชการที่ 17

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายสมค [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:25 น. เขตตรวจราชการที่ 13

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบุไทย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 🕘 เวลา 11.00 น. 🎊 นางสงวน มะเสน [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:19 น. เขตตรวจราชการที่ 13

📢📢นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 🕘 เวลา 08.30 น. 🎊 นางสงวน มะเสน [...]

 05 พฤษภาคม 2565 / 22:12 น. เขตตรวจราชการที่ 13

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ