Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ [...]

 23 กรกฎาคม 2564 / 12:53 น. เขตตรวจราชการที่ 5

เขต 12 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.    นางสาวชนมณัฐ รอ [...]

 22 กรกฎาคม 2564 / 17:42 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้รับฟังการนำเสนอผลงาน จากคณะทำงานและกลุ่มอาชีพ จังหวัด พัทลุง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ [...]

 22 กรกฎาคม 2564 / 16:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภูสิต สมจิตต์) เขตตรวจราชการที่ 18

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564     นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผ [...]

 21 กรกฎาคม 2564 / 17:26 น. สำนักตรวจราชการ

เขต 12 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.    นางสาวชนมณัฐ รอ [...]

 21 กรกฎาคม 2564 / 16:13 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ [...]

 21 กรกฎาคม 2564 / 13:42 น. เขตตรวจราชการที่ 5

เขต 12 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.    นางสาวชนมณัฐ รอ [...]

 20 กรกฎาคม 2564 / 17:55 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จ.สิงห์บุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจ [...]

 20 กรกฎาคม 2564 / 16:27 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ [...]

 20 กรกฎาคม 2564 / 13:40 น. เขตตรวจราชการที่ 5

เขต 12 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.    นางสาวชนมณัฐ รอ [...]

 19 กรกฎาคม 2564 / 20:49 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นาย [...]

 19 กรกฎาคม 2564 / 16:04 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการก [...]

 19 กรกฎาคม 2564 / 15:16 น. เขตตรวจราชการที่ 5

ผู้ตรวจ พช. เป็นประธานกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

วันนี้ (วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสรสาสน [...]

 17 กรกฎาคม 2564 / 17:24 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดตาก

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายส [...]

 16 กรกฎาคม 2564 / 14:59 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายส [...]

 16 กรกฎาคม 2564 / 11:23 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.00 น. น [...]

 15 กรกฎาคม 2564 / 14:44 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. น [...]

 15 กรกฎาคม 2564 / 12:16 น. เขตตรวจราชการที่ 17

เขต 18 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตร [...]

 13 กรกฎาคม 2564 / 18:22 น. เขตตรวจราชการที่ 18

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ