Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพิ้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตรัง Copy

@ พช.ตรัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป [...]

 19 มิถุนายน 2564 / 10:15 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพิ้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตรัง Copy

@ พช.ตรัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป [...]

 19 มิถุนายน 2564 / 10:15 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ต

       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เสนอผลงานโครงการ [...]

 19 มิถุนายน 2564 / 10:07 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ 14 ประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประ [...]

 18 มิถุนายน 2564 / 12:57 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดกระบี่

✨ พช.กระบี่ เข้ารับการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างป [...]

 18 มิถุนายน 2564 / 09:21 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส 3/2564 เขตตรวจราชการที่ 2 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ)

      วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายกิติพล เวช [...]

 17 มิถุนายน 2564 / 22:38 น. สำนักตรวจราชการ

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจ [...]

 17 มิถุนายน 2564 / 10:40 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

@ สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงกา [...]

 17 มิถุนายน 2564 / 10:08 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพิ้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตรัง

@ พช.ตรัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป [...]

 17 มิถุนายน 2564 / 10:02 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดตรัง

@ พช. ตรัง นำเสนอการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนัก [...]

 17 มิถุนายน 2564 / 09:54 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราช [...]

 16 มิถุนายน 2564 / 11:23 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ประเมินฯ ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จ.มหาสารคาม

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ [...]

 16 มิถุนายน 2564 / 10:24 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ

เขตตรวจราชการที่ 14 ประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประ [...]

 16 มิถุนายน 2564 / 10:23 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูล

"เริ่มแล้ว เขตตรวจราชการที่ ๖ คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง [...]

 16 มิถุนายน 2564 / 10:15 น. เขตตรวจราชการที่ 6

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting

🎉วันที่ 15 มิถุนายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตร [...]

 15 มิถุนายน 2564 / 17:36 น. สำนักตรวจราชการ

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ [...]

 15 มิถุนายน 2564 / 12:10 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นฯ เขตตรวจราชการที่ 12

เขต 12 : ประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักง [...]

 15 มิถุนายน 2564 / 11:48 น. เขตตรวจราชการที่ 12

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ