Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจ พช. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น นายอาทร พิมชะนก ผ [...]

 29 พฤศจิกายน 2564 / 09:06 น. เขตตรวจราชการที่ 4

จังหวัดน่านขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มุ่งสู่การพลิกฟื้นคืนผืนป่า แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. พลตรีกัล [...]

 25 พฤศจิกายน 2564 / 20:30 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ร่วมประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. [...]

 25 พฤศจิกายน 2564 / 19:00 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

     วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นาย [...]

 25 พฤศจิกายน 2564 / 01:05 น. เขตตรวจราชการที่ 2

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

     วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นาย [...]

 25 พฤศจิกายน 2564 / 00:57 น. เขตตรวจราชการที่ 2

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส

     วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายก [...]

 22 พฤศจิกายน 2564 / 02:29 น. เขตตรวจราชการที่ 7

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมอบรมตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564) นายสมคิด จันทรมฤ [...]

 20 พฤศจิกายน 2564 / 10:19 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)

     วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พ [...]

 19 พฤศจิกายน 2564 / 21:18 น. เขตตรวจราชการที่ 7

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจ พช. ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดอยอินทรีย์​ อ.เมือง​เชียงราย​ จ.​เชียงราย​

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นาย [...]

 19 พฤศจิกายน 2564 / 20:00 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต.กระทรวงการคลัง

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นา [...]

 19 พฤศจิกายน 2564 / 18:10 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ณ จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. [...]

 18 พฤศจิกายน 2564 / 20:40 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมตักบาตร งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564) เวลา 05.30 น. [...]

 18 พฤศจิกายน 2564 / 20:00 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นาย [...]

 17 พฤศจิกายน 2564 / 20:54 น. เขตตรวจราชการที่ 9

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ลงพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ (วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายส [...]

 17 พฤศจิกายน 2564 / 19:27 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ลงพื้นที่ อ.เมืองตาก จ.ตาก ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ (วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. น [...]

 16 พฤศจิกายน 2564 / 20:50 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง และตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

     วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. [...]

 16 พฤศจิกายน 2564 / 20:44 น. เขตตรวจราชการที่ 2

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ พช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ณ จังหวัดตาก

วันนี้ (วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. น [...]

 16 พฤศจิกายน 2564 / 20:40 น. เขตตรวจราชการที่ 17

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ