Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ต [...]

 13 พฤษภาคม 2564 / 16:03 น. เขตตรวจราชการที่ 17

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามราชการกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนล่าง 2

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุ [...]

 12 พฤษภาคม 2564 / 18:18 น. สำนักตรวจราชการ

นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก

นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) เป็นป [...]

 12 พฤษภาคม 2564 / 15:51 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชัยวัฒน [...]

 11 พฤษภาคม 2564 / 12:00 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจร [...]

 11 พฤษภาคม 2564 / 10:36 น. สำนักตรวจราชการ

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจร [...]

 11 พฤษภาคม 2564 / 10:11 น. สำนักตรวจราชการ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายชัยวัฒน์ [...]

 07 พฤษภาคม 2564 / 16:25 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา .9.30 - 12.00 น. นายชัยวัฒน์ [...]

 07 พฤษภาคม 2564 / 12:15 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการก [...]

 06 พฤษภาคม 2564 / 17:33 น. เขตตรวจราชการที่ 10

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ [...]

 09 เมษายน 2564 / 09:31 น. เขตตรวจราชการที่ 12

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ณ อำเภอแวงใหญ่ และชนบท จังหวัดขอนแก่น

7 เมษายน 2564 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมก [...]

 09 เมษายน 2564 / 08:51 น. เขตตรวจราชการที่ 12

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามการดำเนินการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ [...]

 06 เมษายน 2564 / 12:54 น. เขตตรวจราชการที่ 2

พช.ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการ [...]

 03 เมษายน 2564 / 19:14 น. สำนักตรวจราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์สนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

 พช. เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือโดยบูรณา [...]

 31 มีนาคม 2564 / 21:34 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่​ 23 มีนาคม 2564 ​ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรว [...]

 24 มีนาคม 2564 / 20:36 น. เขตตรวจราชการที่ 12

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 (มท.ที่ 0412/ว451 ลว. 17 ก.พ. 2564)

 Download   17 กุมภาพันธ์ 2564 / 14:00 น.

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ด่วนที่สุด มท.ที่ 0412/ว313 ลว. 2 ก.พ. 2564)

 Download   03 กุมภาพันธ์ 2564 / 19:00 น.

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มท.ที่ 0412/ว200 ลว. 25 ม.ค. 2564)

 Download   25 มกราคม 2564 / 15:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session Call) กรมการพัฒนาชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท. 0412/ว2955 ลว. 30 ธ.ค. 2563)

 Download   30 ธันวาคม 2563 / 16:45 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ