Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

     วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. น [...]

 20 กันยายน 2564 / 00:03 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดยะลา

      วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นา [...]

 18 กันยายน 2564 / 00:32 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. [...]

 18 กันยายน 2564 / 00:19 น. สำนักตรวจราชการ

ผต.จิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 15 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตร [...]

 15 กันยายน 2564 / 17:19 น. เขตตรวจราชการที่ 13

ผต.จิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

🗓วันที่ 10 กันยายน 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจร [...]

 10 กันยายน 2564 / 17:21 น. เขตตรวจราชการที่ 13

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.    นางสาวชนมณัฐ รอด [...]

 09 กันยายน 2564 / 16:32 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 6 กันยายน 2564    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรว [...]

 08 กันยายน 2564 / 16:19 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดี พช. ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ในกการประชุมตรวจิตามรายไตรมาส โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุม

รองอธิบดี พช. ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการ เสริมสร้างข [...]

 05 กันยายน 2564 / 10:36 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการ พช. ลุยสุดเขตแดนสยาม ติดตามงานพื้นที่ อำเ [...]

 05 กันยายน 2564 / 10:31 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุทัยธานี

3 กันยายน 2564 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม [...]

 04 กันยายน 2564 / 18:30 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

📅วันที่ 3 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจ [...]

 03 กันยายน 2564 / 16:34 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

🗓วันที่ 2 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจ [...]

 02 กันยายน 2564 / 16:50 น. เขตตรวจราชการที่ 13

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) พื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

........เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย [...]

 30 สิงหาคม 2564 / 16:09 น. สำนักตรวจราชการ

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : จังหวัดสระบุรี ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🗓วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. | นายจิรศักดิ์ สี [...]

 24 สิงหาคม 2564 / 18:19 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : จังหวัดลพบุรี ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🗓วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. | นายจิรศักดิ์ สี [...]

 20 สิงหาคม 2564 / 18:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

เขต 18 : ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบเห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุ [...]

 20 สิงหาคม 2564 / 17:13 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🗓วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - น. | นายจิรศักดิ์ [...]

 19 สิงหาคม 2564 / 17:00 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

......วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรว [...]

 18 สิงหาคม 2564 / 23:58 น. สำนักตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (มท.ที่ 0412/ว2471 ลว. 1 ก.ย. 2564)

 Download   01 กันยายน 2564 / 11:08 น.

การประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและข้อสั่งการแก่พัฒนาการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2, 9, 15, 16, 17 และ 18 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (มท.ที่ 0412/ว2189 ลว. 6 ส.ค. 2564)

 Download   06 สิงหาคม 2564 / 20:14 น.

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนกับพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) และเขตตรวจราชการที่ 10-14 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (มท.ที่ 0412/ว2176 ลว. 6 ส.ค. 2564)

 Download   06 สิงหาคม 2564 / 19:28 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (มท.ที่ 0412/ว2191 ลว. 6 ส.ค. 2564)

 Download   06 สิงหาคม 2564 / 19:09 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ