Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ การขยายผลการทอผ้า “ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

               นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒน [...]

 26 มกราคม 2564 / 18:16 น. เขตตรวจราชการที่ 7

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

                         นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการ [...]

 26 มกราคม 2564 / 17:52 น. เขตตรวจราชการที่ 7

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัด ปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจร [...]

 26 มกราคม 2564 / 17:39 น. เขตตรวจราชการที่ 7

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

25 มกราคม 2564 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพ [...]

 25 มกราคม 2564 / 17:33 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22 – 23 มกราคม 2564

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมค [...]

 23 มกราคม 2564 / 14:57 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการตรวจติดตามงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Session Call

21 มกราคม 2564😊 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการ [...]

 21 มกราคม 2564 / 16:52 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สวนสิริวัฏ พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (วันที่ 20 มกราคม 2564) นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตร [...]

 20 มกราคม 2564 / 15:20 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564

วันนี้ (วันที่ 20 มกราคม 2564) นายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตร [...]

 20 มกราคม 2564 / 11:11 น. เขตตรวจราชการที่ 8

🕵 🔎ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมระบบ Session Call

ระหว่างวันที่ 8 และ 11 มกราคม  2564 😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบ [...]

 11 มกราคม 2564 / 17:02 น. สำนักตรวจราชการ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรว [...]

 29 ธันวาคม 2563 / 10:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พบปะลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรว [...]

 28 ธันวาคม 2563 / 14:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายชัยวัฒน์ แสงศรี “ผูุ้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 2”

นายชัยวัฒน์ แสงศรี "ผูุ้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตต [...]

 28 ธันวาคม 2563 / 13:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

>>>วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ แสง [...]

 28 ธันวาคม 2563 / 09:30 น. เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ และมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ [...]

 26 ธันวาคม 2563 / 17:05 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมตรวจราชการการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันตเสรีว [...]

 25 ธันวาคม 2563 / 09:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ