Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน เขตตรวจราชการที่ 9 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพ [...]

 18 ตุลาคม 2564 / 22:26 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 พื้นที่อำเภอปากเกร็ด และอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09. 00 น. นายกิติพล เวชกุล ผ [...]

 14 ตุลาคม 2564 / 16:40 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดปัตตานี

      วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติ [...]

 12 ตุลาคม 2564 / 01:04 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

     วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล [...]

 09 ตุลาคม 2564 / 00:36 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดยะลา

     วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติ [...]

 07 ตุลาคม 2564 / 23:04 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดปทุมธานี

       เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิต [...]

 05 ตุลาคม 2564 / 20:49 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2564

        วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ [...]

 04 ตุลาคม 2564 / 23:32 น. สำนักตรวจราชการ

รองอธิบดี พช. พร้อมด้วยผู้ตรวจ พช. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อย [...]

 04 ตุลาคม 2564 / 19:00 น. เขตตรวจราชการที่ 17

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายภาคกลาง

...วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล [...]

 25 กันยายน 2564 / 00:29 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

     วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. น [...]

 20 กันยายน 2564 / 00:03 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดยะลา

      วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นา [...]

 18 กันยายน 2564 / 00:32 น. สำนักตรวจราชการ

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. [...]

 18 กันยายน 2564 / 00:19 น. สำนักตรวจราชการ

ผต.จิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

🗓 วันที่ 15 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตร [...]

 15 กันยายน 2564 / 17:19 น. เขตตรวจราชการที่ 13

ผต.จิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

🗓วันที่ 10 กันยายน 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจร [...]

 10 กันยายน 2564 / 17:21 น. เขตตรวจราชการที่ 13

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.    นางสาวชนมณัฐ รอด [...]

 09 กันยายน 2564 / 16:32 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 6 กันยายน 2564    นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรว [...]

 08 กันยายน 2564 / 16:19 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดี พช. ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ในกการประชุมตรวจิตามรายไตรมาส โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุม

รองอธิบดี พช. ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการ เสริมสร้างข [...]

 05 กันยายน 2564 / 10:36 น. เขตตรวจราชการที่ 14

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการ พช. ลุยสุดเขตแดนสยาม ติดตามงานพื้นที่ อำเ [...]

 05 กันยายน 2564 / 10:31 น. เขตตรวจราชการที่ 14

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ