Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ [...]

 22 ตุลาคม 2563 / 11:04 น. เขตตรวจราชการที่ 7

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หน.ผู้ [...]

 21 ตุลาคม 2563 / 13:33 น. เขตตรวจราชการที่ 7

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้ายก มรดกอารยชนคนนคร” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในทุกวันอังคาร

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี [...]

 20 ตุลาคม 2563 / 14:58 น. เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี [...]

 20 ตุลาคม 2563 / 14:53 น. เขตตรวจราชการที่ 5

CDD Change for Good : สำนักตรวจราชการ ประชุมตรวจติดตามงาน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดหนองคาย

..19 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย.. ..นายอาจณรง [...]

 20 ตุลาคม 2563 / 11:28 น. สำนักตรวจราชการ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการก [...]

 19 ตุลาคม 2563 / 13:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างทั่วไป ติดตามการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ [...]

 19 ตุลาคม 2563 / 10:00 น. เขตตรวจราชการที่ 5

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ติดตามประเด็นตรวจราชการ และร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนัก [...]

 17 ตุลาคม 2563 / 08:00 น. เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี [...]

 13 ตุลาคม 2563 / 08:58 น. เขตตรวจราชการที่ 17

🏆🏆 คว้าอีก 1 รางวัล ! กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 🏆🏆

🏆🏆 สุดยอดคว้าอีก1รางวัล ! กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลอง [...]

 27 กันยายน 2563 / 00:33 น. สำนักตรวจราชการ

นายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และ [...]

 15 กันยายน 2563 / 20:00 น. เขตตรวจราชการที่ 6

📍เขตตรวจราชการที่ 12 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

📅 1 – 2 กันยายน 2563 🔍สำนักตรวจราชการกรม นำโดย 👩🏻 นางสา [...]

 03 กันยายน 2563 / 18:20 น. เขตตรวจราชการที่ 12

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ