สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักตรวจราชการร่วมใจพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเป็นมาตรการสำคัญที่ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการการ ส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้องเป็นธรรม และจริงจัง

สำนักตรวจราชการได้ดำเนินโครงการสำนักตรวจราชการร่วมใจพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรการโครงการฯ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดครอบคลุมทั้ง 5 มิติประกอบด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)