การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ระเบียบครบ ระบบดี มีแผนปฏิบัติการ สื่อสารถ้วนทั่ว : งานสตรีแพร่บรรลุเป้า” โดยนายไพบูลย์ บูรณสันติ (ผู้ตรวจราชการกรม)

การจัดการความรู้ในการตรวจราชการของ ผต.พช. [...]

 02 เมษายน 2563 / 16:46 น.