การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางนัดหมายผู้ตรวจราชการกรม ด้วยระบบปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar) โดยนายอาชีวะ เยี่ยมแสง (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางนัดหมายผู้ตรวจราชการกร [...]

 25 มีนาคม 2565 / 12:00 น.

การจัดทำข้อมูลกราฟแท่งเพื่อประกอบการนำเสนอให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยนางสาวศิรินทร กะวะนิช (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

การจัดทำข้อมูลกราฟแท่งเพื่อประกอบการนำเสนอให้น่าสนใจด้ว [...]

 01 ตุลาคม 2564 / 16:16 น.

กระบวนการจัดประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายสมศักดิ์ สงนาค (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

กระบวนการจัดประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ [...]

 01 ตุลาคม 2564 / 16:13 น.

การสนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจราชการกรม ในการตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยนางสาวอวยพร สงแก้ว (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

ารสนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจราชการกรม ในการตรวจราชการผ่าน [...]

 01 ตุลาคม 2564 / 16:09 น.

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สำหรับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม โดยใช้เทคนิค (PDCA & CDD) โดยจ่าอากาศตรีราชันย์ บุญนิธิรัตนพงษ์ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สำหรับผู้ช่วยผู้ตรวจราชก [...]

 01 ตุลาคม 2564 / 16:03 น.