กระบวนการในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวพิมพัตร สุทธิประภา ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติกา

บันทึกองค์ความรู้ นางสาวพิมพัตร สุทธิประภ [...]

 08 เมษายน 2565 / 11:00 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางนัดหมายผู้ตรวจราชการกรม ด้วยระบบปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar) โดยนายอาชีวะ เยี่ยมแสง (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางนัดหมายผู้ตรวจราชการกร [...]

 25 มีนาคม 2565 / 12:00 น.