กระบวนการในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวพิมพัตร สุทธิประภา ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บันทึกองค์ความรู้ นางสาวพิมพัตร สุทธิประภ [...]

 08 เมษายน 2565 / 11:00 น.