การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนกับพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 1 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) และเขตตรวจราชการที่ 10-14 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (มท.ที่ 0412/ว2176 ลว. 6 ส.ค. 2564)