Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ 2561 ณ โรงเเรมเอบิน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กทม.

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ 2561 ณ โรงเเรมเอบิน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กทม. มีนายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สกส. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 คน ประกอบด้วย จนท.การเงินบัญชี สนง.เลขานุการอนุกรรมการยริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด/อกส.กทม/สกส เเละ จนท.ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง [...]

 28 June 2561 / 11:21 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” Copy

17.00 น. 24 มิย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นประธาน นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พัฒนาการจังหวัดในเขต จชต.ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP ร่วมออกร้าน จำนวน 453 บูธ และเปิดตลาดนัด “สัมมาชีพ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิย. ถึง 2 กค.60 ยอดจำหน่าย 2 วัน มากกว่า 17 [...]

 26 June 2560 / 11:17 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้”

17.00 น. 24 มิย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นประธาน นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พัฒนาการจังหวัดในเขต จชต.ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP ร่วมออกร้าน จำนวน 453 บูธ และเปิดตลาดนัด “สัมมาชีพ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิย. ถึง 2 กค.60 ยอดจำหน่าย 2 วัน มากกว่า 17 [...]

 26 June 2560 / 11:11 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขตตรวจราชการที่ 10

22 มี.ค.2560 นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีแระเด็นการติดตามงาน คือ 1. กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ _ พบว่าบริษัทประชารัฐได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังตามลำน้ำโขง สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 2. กิจกรรมการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน – สพอ.เมืองหนองคายมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการทำงานคือ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี [...]

 24 April 2560 / 09:47 น.

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ