💠
💠วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ต่อมาในเวลา 09.30 น. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable – Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2. การขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
3. การขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
4. การตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
7. การขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. การบริหารจัดการน้ำ (การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย)
9. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
10. การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวในที่ประชุมว่า “การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำเป็นต้องมีการบูรณาการ เชื่อมโยงประสานข้อมูล TPMAP และ ข้อมูล Thai QM เพื่อจำแนกครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลซ้ำในระบบ และข้อมูลที่ตกหล่น ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามหลักการ 4ท ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยาการ และทางออก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลการข่วยเหลือในระบบ Logbook ทุกครั้ง

💠ต่อมาเวลา 13.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการฯ โคก หนอง นา พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลงนายพงษ์ศิริวัฒน์ พินทอง บ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการปลูกกล้วยงาข้าง ฐานการผมดิน ปลูกผัก ฐานการเลี้ยงปลา การบริหารจัดการน้ำ การแปรรูปผลผลิตจากโคกหนองนา มีการสร้างเครือข่ายพื้นที่ในระดับอำเภอ โดยมีนางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประกอบการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

(Visited 1 times, 1 visits today)