วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ครัวเรือนนางระเบียบ ขาวฉะอ้อน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ หมู่ 4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ภายในแปลงมีการปลูกป่า 5 ระดับ การขุดคลองไส้ไก่ มีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด และมีพื้นที่ในการปลูกข้าวพันธุ์ กข.43 ตลอดจนพืชผักสวนครัว ผลไม้ ต่างๆ เช่น ตะไคร้ ฝรั่ง ฟักทอง กล้วย มะม่วง น้ำเต้า อ้อย สามารถนำมาแปรรูปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ ครัวเรือนโคก หนอง นา ดังกล่าว พร้อมได้ให้คำแนะนำในการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานฯ การสร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือการร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบต่างๆ ตามวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อต่อยอดพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่มีชีวิต และยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)