วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และตามมาตรการส่งเสริม/สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
4. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
6. กองทุนชุมชน
- การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
8. การบริหารงบประมาณ/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ ในการประชุมฯ ได้มีการ workshop ในประเด็นการแก้ไขหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง โดยให้ทุกอำเภอได้รายงานข้อมูลหนี้ค้างชำระ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ลดน้อยลงโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและได้ผลเป็นรูปธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)