⏰️ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา นายเอกรินทร์ ดำเนินงาน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
(>)โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา นางวันดี ปิยะนามวาณิช หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
(>) ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามของสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนทุนในการนำไปประกอบอาชีพ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ณ ห้องทำงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงาอีกด้วย

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)