🕜 🕜 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และคณะประกอบด้วย นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ ผต.กรมการปกครอง/ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน / นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผต.กรมโยธาธิการและผังเมือง และนางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมรายงานงานผลการดำเนินงาน และสนับสนุนรับการตรวจราชการฯ ซึ่งพร้อมเพรียงกัน โดยการตรวจราชการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการตรวจราชการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 โดยนางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำการดำเนินตามประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) ให้จังหวัดดำเนินการจัดทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามดูแลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมายหลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ เป็นการเฝ้าระวังไม่ให้กลับไปประสบปัญหามิติความขัดสนอีก หรือบูรณาการให้ความช่วยเหลือและบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีติดตามในพื้นที่

  2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เน้นย้ำในการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาติดตามหนี้แบบมีส่วนร่วม ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นำตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการหนี้ของพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินการสำเร็จมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการหนี้ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) ของจังหวัด เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยผิดนัดฯ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) / มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ. 2565 ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระฯ ของจังหวัดให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

จากนั้นเวลา 14.00 น. นายคมกริช ชินชนะ ผู้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนฯ ครัวเรือนนางยุ่น อิทธิเสน บ้านเลขที่ 605 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักแว่น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ด้านที่อยู่อาศัย และได้รับการช่วยเหลือจากทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตามกระบวนการของการขจัดความยากจนฯ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการสร้างบ้านใหม่ และ อบต.เหนือเมือง ผู้นำชุมชน จิตอาสาในพื้นที่ร่วมสนับสนุนช่าง และแรงงานในการสร้างบ้านในครั้งนี้

💠💠 การตรวจติดตามนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ของนางสาววิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และคณะ ประจำเดือนมกราคม 2566 ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ เบ็ดเจิด ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชกาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการตรวจราชการฯ ในพื้นที่ โดยมีนายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ร่วมถึงผู้บริหาร อปท. ผู้นำท้องที่ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ทีม อสม. และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและสนับสนุนข้อมูลในการตรวจราชการฯ ในพื้นที่เป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)