🗓️วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วย นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ต่อมาในเวลา 14.30 น. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ดังนี้
1. ติดตามผลงานการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีความโดดเด่น และมีผลกระทบสูงต่อประชาชน เพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
2. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
3. ติดตามผลการดำเนินการสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท.
4. ติดตามการดำเนินงานการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

🔷โดนนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่าการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการทำงานในปี 2566 เป้าหมายการทำงาน ยังยึดกลุ่มผู้จดทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อมูล จปฐ. เพิ่มเติม คือ ข้อมูล ThaiQM แต่ยังไม่ทิ้งครัวเรือนเดิมใน ปี 2565 ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นทำงานที่เพิ่มขนาด ที่ต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ได้สนองตรงตามเป้าหมาย ปี 2566 ให้เกิดความสำเร็จ นโยบายสำคัญอีกเรื่อง คือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ จังหวัดชัยภูมิ มี 303 แปลง เป็นศูนย์เรียนรู้ CLM 15 ไร่ 1 แปลง HLM 302 แปลง หลายพื้นที่รวมตัวกันมีเครือข่ายที่เข็มแข็ง เช่น อำเภอแก้งคร้อ ดังนั้น อยากขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง โดยใช้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ การแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม การสร้างทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เรื่องสุดท้าย คือ การสวมใส่ผ้าไทย มติ ครม. 9 มิ.ย.63 กำหนดให้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน จังหวัดชัยภูมิมีภูมิปัญญาโดดเด่นทั้งผ้าไหมและการย้อมสีธรรมชาติ สิ่งที่รัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทย คือ นำสีธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้ต้นไม้ประจำจังหวัดมาย้อมสีผ้า เป็นการบอกเล่าเรื่องราวจังหวัด ยังเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าพื้นถิ่น และทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
📌 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)