วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปรณต สุวรรณมาลา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะผู้ติดตาม เดินทางไปกราบนมัสการพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมเยี่ยมชมวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนิน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามของเมืองอุทัยธานี พัฒนาและเป็นที่รู้จักเมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียง ได้สร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย โดดเด่นด้วย พระวิหารแก้วที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง ปราสาททองคำ ตกแต่งด้วยทองคำตระการตา

(Visited 1 times, 1 visits today)