วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 0.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และตามมาตรการส่งเสริม/สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
4. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
6. กองทุนชุมชน
- การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
8. การบริหารงบประมาณ/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

(Visited 1 times, 1 visits today)