วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายปรณต สุวรรณมาลา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable - Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2. การขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
3. การขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
4. การตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
5. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
7. การขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. การบริหารจัดการน้ำ (การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย)
9. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
10. การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

(Visited 1 times, 1 visits today)