💠

💠วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล, ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนตามประเด็นตรวจราชการ และประเด็นเน้นย้ำ ประจำเดือนมกราคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย บรรยายสรุปรายงานการดำเนินงานภารกิจสำคัญประจำเดือน มกราคม 2566 นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอลงกต สุขเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ ตามประเด็นตรวจราชการและประเด็นเน้นย้ำ ภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสโขทัย
โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมีประเด็นเน้นย้ำที่สำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
3. การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4. การขับเคลื่อนงาน Flagship Project “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

💠 จากนั้นเวลา 13.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2562 และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ โดยมีนางณัฐนา รุ่งเรือง เป็นประธานศูนย์เรียนรู้และทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นครูพาทำ ซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐานการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เช่น ฐานปลูกผักอินทรีย์ และปลูกผักยกแคร่, ฐานการเลี้ยงไส้เดือน และปุ๋ยไส้เดือน, ฐานน้ำหมักชีวภาพ และ ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ (เช่น ไข่เค็มสมุนไพร, แปรรูปมะม่วง, และน้ำพริก เป็นต้น โดยมีการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกศูนย์ฯ
จำนวน 30 คน

สำหรับการดำเนินการเชื่อมโยง/บูรณาการการดำเนินงานกับพื้นที่ดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564-2565 ที่ผ่านมา
​ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เกษตรอำเภอ, ปศุสัตว์,
ประมงอำเภอ, ธกส. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีนคร ให้เป็นแหล่งสถานที่ฝึกอบรมให้กับสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาศักยภาพเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยส่วนราชการท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและสมาชิกศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)