🕜 🕜 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประเด็นในการตรวจติดตาม ดังนี้

📌โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

📌โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565)

📌โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566)

📌การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📌การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📌การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

📌การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

📌โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

📌การขับเคลื่อนงาน Flagship Project “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ในการตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายสำคัญของ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ได้ตามค่าเป้าหมายและภายในห้วงเวลาที่กำหนด

จากนั้น เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่วัดรังษี หมู่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนการการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพระราชทานและนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล โดยร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมกับ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอจตุรพักตรพิมาน ในครั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนในการจัดกิจกรรมพระราชทานและนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน เครือข่ายโคก หนอง นาอำเภอจตุรพักตรพิมาน และผู้นำชุมชน ตำบลศรีโคตร ให้การจัดนิทรรศการฯ ที่น่าสนใจและต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ขนาดเล็ก ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน บริหารจัดการร่วมกับผู้นำชุมชน เครือข่ายโคก หนอง นาฯ ในพื้นที่ ในการดูแล และให้บริการผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในอนาคตต่อไป

💠 ต่อจากนั้น นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุตก์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม หมู่ที่ 9 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้แนะนำให้มีการเชื่อมโยงเป็นศึกษาดูงานภายในพื้นที่กับจุดการจัดนิทรรศการฯ ที่จัดต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ขนาดเล็ก ในบริเวณวัดรังษี หมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)