วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ณ ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ มีคณะกรรมการผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายวีรพล ปักคำไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางปวีณา เยอเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวชุติมา ภูมิแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ภาคกลาง จำนวน 15 ราย ให้เหลือจำนวน 3 ราย ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ให้มีความยุติธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์

(Visited 1 times, 1 visits today)