วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยมีนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 12 อำเภอ และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็น ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. แนวทางการพัฒนาผ้าถิ่น ผ้าไทย และงานหัตถกรรม ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
6. แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
6.1 กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6.2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6.3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
6.4 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.5 แนวทางการขับเคลื่อนและการจัดการหนี้เกินกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมได้เปิดเวที workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพิจิตร เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี/องค์กรสตรี โดยได้ตั้งเป้าหมายการลดหนี้เกินกำหนดชำระ ให้ลดน้อยลง ร้อยละ 30 ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

(Visited 1 times, 1 visits today)