วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล อำเภอบึงสามัคคี แปลงครัวเรือน ดร.ยุเวช ทองนวม (ครูทำโคก) หมู่ที่ 1 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา ดังกล่าว มีต้นไม้ พืชผักสวนครัว ผลไม้หลากหลายชนิด เจริญเติบโตงอกงาม บ่อน้ำที่ขุดสามารถเก็บกักน้ำได้และมีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ตลอดจนมีสวนสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจและได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งเป็นแปลงที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต มีศักยภาพและมีความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)