วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายวีรวัฒน์ คงหุ่น พัฒนาการอำเภอบึงสามัคคี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบึงสามัคคี ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิดประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบึงสามัคคีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี/องค์กรสตรีในพื้นที่ ตลอดจนการจัดการหนี้เกินกำหนดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบึงสามัคคี ให้สามารถลดหนี้เกินกำหนดชำระได้ลดน้อยลง

(Visited 1 times, 1 visits today)