วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรโดยมีนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ให้การต้อนรับ และได้ให้ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแม่ของแผ่นดิน และแนวทางการขับเคลื่อนและการจัดการหนี้เกินกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาท ให้สามารถลดหนี้เกินกำหนดชำระ ได้ลดน้อยลง พร้อมได้แนะนำเรื่องการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อประสานความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)