💠

💠วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานเปิดการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมแะสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
4.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
6.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.แนวทางการขับเคลื่อนและการจัดการหนี้เกินกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในประเด็น งาน งบ ระบบ คน
โดยได้เน้นย้ำในเรื่อง การทำงาน โดยยึดหลัก REP คือ R (ROUTINE) คือ งานประจำ ทำให้ดีต่อเนื่อง อย่าให้เกิดความเสียหาย E(EXTRA WORK) คือ งานพิเศษ งานนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้องกับฟังก์ชั่นกรม ให้มีการพัฒนา ต่อยอด เกิดความสำเร็จ และ REPORT คือ การรายงานผู้บังคับบัญชา รายงานสื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะผู้นำ

💠ในการนี้ นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักตรวจราชการ
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmilt
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)