วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวอนุสรา ชื่นเทศ พัฒนาการอำเภอดงเจริญ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ ได้ร่วมให้ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานฯ และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุม workshop หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี/องค์กรสตรี พร้อมทั้ง ได้ตั้งเป้าหมายลดหนี้เกินกำหนดชำระ ให้ลดน้อยลง ร้อยละ 30 ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

(Visited 1 times, 1 visits today)