💠

💠วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายภูสิต สมจิตต์) ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันปัญหายาเสพติด โดยอาศัยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเกราะป้องกันให้กับเยาวชน และคนภายในชุมชน
2.การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หลัก 3 ม คือ เมา หมวก และมอเตอร์ไซต์ โดยเฉพาะสตรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ให้สมาชิกในครัวเรือนเกิดความตื่นตัว เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
3. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ โดย”ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ศจพ.)ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูล จปฐ. กชช2ค เป็นฐานข้อมูล
4. การรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน
5. การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และการส่งเสริมช่องทางการตลาด
6. การสร้างเครือข่าย และบูรณาการในพื้นที่
โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายเป็นสำคัญ โอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จักรยานนานาชาติ “เลอแทป ไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ (LEtape Phitsanulok by Tour de France) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกรับหน้าที่เป็นเมืองเจ้าภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2565-2567 โดยจัดครั้งแรกในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นี้
ในโอกาสนี้ นายพชรเสฎฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 77 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

💠ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ด้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็น ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมแะสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
4.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
6.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.แนวทางการขับเคลื่อนและการจัดการหนี้เกินกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในประเด็น งาน งบ ระบบ คน
โดยได้เน้นย้ำในเรื่อง การทำงาน โดยยึดหลัก REP คือ R (ROUTINE) คือ งานประจำ ทำให้ดีต่อเนื่อง อย่าให้เกิดความเสียหาย E(EXTRA WORK) คือ งานพิเศษ งานนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สอดคล้องกับฟังก์ชั่นกรม ให้มีการพัฒนา ต่อยอด เกิดความสำเร็จ และ REPORT คือ การรายงานผู้บังคับบัญชา รายงานสื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะผู้นำ
โอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังให้กับข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลการขับเคลื่อนงานโดดเด่นในพื้นที่

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักตรวจราชการ
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmilt
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)