🕜 🕜 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมการิน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดธานี  เข้าร่วมประชุมรับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้เน้นหนักภารกิจและเป้าหมายสำคัญประกอบด้วย

  1. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางให้ ศพจ.ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามดูแลครัวเรือนเป้าหมายในระบบTPMAP ปี 2565 อย่างใกล้ชิด (Intensive Care) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา และกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่

  2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยให้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริษัทฯ, ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทฯน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการจัดทำแผนธุรกิจ, เร่งแก้ปัญหาความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องที่ชุมชนยังเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นงานแบบการช่วยเหลือของรัฐ หรือบางแห่งยังไม่ไว้วางใจคนภายนอกและไม่ไว้วางใจบริษัทเอกชน, ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงของรายได้สมาชิกกลุ่ม เพื่อโยงเข้ากับการอธิบายเรื่องความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยอิงกับรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัด

  3. การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน กข.คจ. ภายใต้การส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน “1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เพื่อสร้างขีดความสามารถของชุมชนด้านการส่งเสริมการออมเงินของครัวเรือนในหมู่บ้าน กข.คจ.

  4. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

    จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มถั่วคั่วทราย แม่บ้านเกษตรบ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มถั่วคั่วทรายเป็นกลุ่ม OTOP ระดับ 4 ดาว โดยดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มีสมาชิก 35 คน ซึ่งกลุ่มได้รับซื้อถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน 9 จากสมาชิกและชาวบ้านหนองฆ้อง เพื่อมาแปรรูปเป็นถั่วคั่วทรายจนเป็นที่นิยมของตลาด สามารถส่งจำหน่ายตามห้างร้านต่างๆ และตามออร์เดอร์ของลูกค้า เช่น Tops supermarket สาขาเซนทรัล อุดรฯ, สนามบินอุดรธานี,BigC สาขาอุดรฯ ยอดการจำหน่ายเดือนละ 150,000-200,000 บาท ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมคนละ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน

(Visited 1 times, 1 visits today)