🗓️วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 บรรยายพิเศษมอบนโยบายการดำเนินงาน ในการประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรและภารกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้
1.แนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
3. การบริหารงาน งบ ระบบ คน
4. งานนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบหมาย
- การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
5. ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ พัฒนาชุมชนดำเนินการ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองทุนแม่ของแผ่นดิน)
- การขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย
6. Flagship Policy " ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
7.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
8.การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
9.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔷โดยมี นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 32 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม
🔷โดย นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำให้จังหวัดศึกษาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ภายในเวลาที่กำหนด มีความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน
📍ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)