วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยรับตรวจจากผู้บริหารกรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประเมินผลการดำเนินงาน (Monitoring & Evaluation) ในช่วงต้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน , และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน

         สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อทวงติงจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน” หลังจากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบหมายภารกิจให้ทั้ง ๖ จังหวัด แบ่งกลุ่มจังหวัด ระดมความคิด พร้อมทั้งนำเสนอในประเด็น “ความคาดหวังของจังหวัด ที่มีต่อผู้ตรวจราชการกรม และระบบการตรวจราชการ” และสรุป/ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ …

 

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-----------------------------------------------------------------------

 

(Visited 1 times, 1 visits today)