▶️ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
👉 1.เวลา 08.30 น. ร่วมกิจกรรม Kick off “ผู้นำต้องทำก่อน” บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง (บ้านพักนายอำเภอโนนแดง) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
👉 2.เวลา 09.30 น.รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบาย ภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง จากนายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอโนนแดง ในโอกาสนี้ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้ให้คำแนะนำในการติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง ดังนี้
-การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังครัวเรือนเดิมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม พร้อมให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนครัวเรือนยากจนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
-โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”
-การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
-การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
-การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
👉 3.เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 กลุ่ม
-กลุ่มเลี้ยงโคขุน (กลุ่มนางสมส่วน ขันโอ) หมู่ที่ 2 บ้านตะเภาหนุน ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อเพื่อขาย (กลุ่มนางบุญส่ง บงนอก) หมู่ที่ 3 บ้านเต็งสูง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
👉 4. เวลา 13.00 น.ลงพื้นที่ตำบลโนนแดง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" พัฒนาชุมชน แปลงนายจำเริญ เชิงจอหอ บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาววิไลภร ดอกกลาง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ รูปแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอโนนแดง พร้อมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ทั้ง 31 ราย ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ กับเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอโนนแดง จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา และร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กิจกรรมห่มดิน
▶️ ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอโนนแดง นายปภาวิน เมืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน องค์กรสตรี ผู้นำ อช. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ "โคก หนอง นา" พัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และนำร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้
📌อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
(Visited 1 times, 1 visits today)