วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยรับตรวจจากผู้บริหารกรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประเมินผลการดำเนินงาน (Monitoring & Evaluation) ในช่วงต้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน , และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน

         สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ ได้รับความกรุณาจากท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
๑.  นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายในหัวข้อ “แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”
๒.  นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน บรรยายในหัวข้อ“แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖” …

-----------------------------------------------------------------

สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-----------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)