วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๑๙ น.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมสักการะศาลพระพรหม บริวณด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี และสักการะพระพุทธพัฒนประชานาถ และสักการะสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บริเวณห้องประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)