นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ CLM จังหวัดฉะเชิงเทรา
🗓วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่ CLM หมู่ที่ 4 อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
🏡นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารการใช้ครุภัณฑ์ในพื้นที่ CLM โดยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาการชุมชน นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมคณะฯ
💐ในการนี้ นางวันวิสา ทองหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราชสาสน์ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ โดยได้ลงติดตามแปลง CLM 15 ไร่ ของนายวีระพงษ์ ทองอ่วม ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
🏡"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)