วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ กองอำนวยการสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบชุดข้อสอบตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ให้แก่คณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สังเกตการณ์การรับ – ส่ง กล่องข้อสอบของคณะกรรมการคุมสอบหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบชุดข้อสอบตำแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่คณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

         กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดวิธีการประเมินบุคคล โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ด้านระเบียบ กฎหมาย หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินโดยการสอบข้อเขียน และประเมินทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี …

------------------------------------------------------------------------
ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักเลขานุการกรม
ข่าว : สำนักตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)