⏰⏰วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 จุดที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (วันที่ 2) การประชุมฯ ในวันนี้ มีกิจกรรม ที่ดำเนินการ ดังนี้

       กิจกรรมทบทวนบทเรียน/ นำเสนอผลสำเร็จ Best Practice&Model การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน โดยตัวแทนเขตตรวจละ 1 จังหวัด ประกอบด้วย

    - เขตตรวจที่ 12 นำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำเสนอโดย สพจ.มหาสารคาม

    - เขตตรวจที่ 10 นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (CDD Policy Award 2022)  นำเสนอโดย สพจ.หนองคาย

   - เขตตรวจที่ 11 นำเสนอการบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นำเสนอโดย สพจ.สกลนคร

   💠 💠 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 ครั้งนี้ ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานการดำเนินงานฯ โดย นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรม /กิจกรรมสาธารณะประโยชน์,กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน /สรุปประเมินผลการประชุมฯ และปิดการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)