วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 บรรยายพิเศษหัวข้อ “ แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดอุทัยธานี พร้อมได้ร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยทีมวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี ในงานมหกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2548 – 2563 จำนวน 242 หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565 ทั่วประเทศ จำนวน 2,052 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยจังหวัดอุทัยธานีมีหมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทานฯ จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)