🗓วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นางสาวฉัตรประอร  นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส  4/2565    เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันที่สอง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

🔷นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พบปะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อม Wrap Up สรุปทบทวนบทเรียนวันวาน

🔷นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

🔷นำเสนอการวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปี 2566

🔷ในโอกาสนี้ นางสาวฉัตรประอร  นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 รายจังหวัด และกล่าวว่า การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน บ่งชี้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ดังนั้น “กรมการพัฒนาชุมชน จึงให้ความสำคัญกับระบบการตรวจราชการ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นในฐานะเป็นระบบประกันคุณภาพการบริการที่หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน พึงมีต่อประชาชน”

 

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)