วันนี้ (20 กันยายน 2565) เวลา 9:00 น นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งให้ข้อแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับ CLM (Community Lab Model) ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของ นายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายธรรมนูญ ไขว้พันธ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และนางวาสนา ไขว้พันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่รับฟังการขับเคลื่อน ผลสรุป และแผนการดำเนินงานดังกล่าวฯ

โดยศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับ CLM ขนาด 15 ไร่ นอกจากการดำเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อนของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วในการดำเนินงานมีการประสานความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายที่สำคัญ เช่น เอิร์ธเซฟ (Earthsafe) ซึ่งขับเคลื่อนและสนับสนุนเรื่องเกษตรอินทรีย์ มีการสร้างกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ และมีการวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายฯ ซึ่งกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ในระดับ 5 ปี อีกทั้งยังได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติที่สำคัญ เช่น กรมการท่องเที่ยวฯ ได้ยกให้ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของนายสมศักดิ์ เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยว “โคก หนอง นา” 1 ใน 7 ชุมชนของประเทศ มีการทำแผนท่องเที่ยวโดยชุมชน โคกหนองนาและประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย และ กรมป่าไม้ตั้งให้เป็นชุมชนต้นแบบของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการประสานความร่วมมือจาก Thai Oganic Consumer Association (TOCA) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด


แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของนายสมศักดิ์ ยังเป็นศูนย์จิตอาสารองรับภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบุรีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและขยายไปสู่การช่วยเหลือสังคม ตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน
โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวนายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม ได้กล่าวถึงแนววิธีคิดในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบลหรือ CLM คือการสร้างความเข้มแข็งจากวิธีคิด นำองค์ความรู้ที่มีอยู่และองค์ความรู้ของเครือข่ายมาหลอมรวมกันในการสร้างศูนย์เรียนรู้ โดยยังมองถึงการขับเคลื่อนในระยะยาวซึ่งนายสมศักดิ์ ได้สะท้อนข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็น ได้แก่
1. การสนับสนุนด้านการสร้างองค์ความรู้และการออกแบบศูนย์เรียนรู้ ซึ่งหากกรมการพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐมีการจัดโปรแกรมการออกแบบต่อยอดการสร้างกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ จะสามารถสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้จะถือเป็นการพัฒนาต่อยอดและการกระจายองค์ความรู้ไปสู่ผู้ที่สนใจที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตในระดับตั้งต้นโดยประยุกต์จากหลักทฤษฎีใหม่และการเรียนรู้ร่วมกัน
2. การสนับสนุนปัจจัยและครุภัณฑ์ในการสร้างต้นแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในด้านการขอรับความสนับสนุนยังสะท้อนถึงการนำเอาพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจะทำให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

ซึ่งนายอาทรพิมพ์ชนกผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อแนะนำในการปลูกฝังและให้ความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการมาเรียนรู้ว่าศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของนายสมศักดิ์ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สามารถนำมาถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจ ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมบูรณ์และถูกสร้างด้วยหัวใจดังนั้นจึงควรถ่ายทอดการดำเนินงานซึ่งการขับเคลื่อนที่สำคัญเริ่มต้นที่หัวใจของเจ้าของแปลงและการต่อยอดนำเอาศาสตร์พระราชาไปสู่การขับเคลื่อนตลอดจนวางแนวคิดในการพัฒนาต่อไป ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ระดับ HLM (Household Lab Model) ขนาด 1 ไร่ และ 3 ไร่ เพื่อร่วมกันพัฒนาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

#สำนักตรวจราชการ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)