🗓วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางสาวฉัตรประอร  นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. 2565 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ จำนวน 112 คน

     🔷สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ นายนิวัติ  น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กรุณาให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2566"

   🔷ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ"แนวทางการประยุกต์นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม"

  กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมองสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ,วางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปี 2566

  🔷กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)