วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/ 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 107 คน เข้าประชุมฯ ณ หอประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 ในวันนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ดั้งนี้
1. กิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน
2. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด ที่ผ่านเข้ามาคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานโดดเด่น
3. แบ่งกลุ่ม work shop กิจกรรม After Action Review : AAR ตามประเด็น (งาน งบ ระบบ คน) เพื่อระดมความคิดและทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมฯ
4. จังหวัดนำเสนอผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ในภาพรวม
ของจังหวัด ตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8 ภารกิจ)
5. การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) หรืองานริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจสำคัญของกรมฯ ระดับอำเภอ
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
(Visited 1 times, 1 visits today)