วันนี้ (19 ก.ย. 2565) ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 จุดที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 กล่าวรายงานฯ และมีนายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 และนายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 ร่วมดำเนินการและร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยรับตรวจผู้บริหารกรม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในช่วงปลาย สร้างขวัญกำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งผลสำเร็จ และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา การให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไป ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12 รวม 243 คน 

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)