วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เสริมพลังบวก สร้างแรงจูงใจ พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และบรรยายพิเศษหัวข้อ "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังบวก สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ในปี ๒๕๖๖"

         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เสริมพลังบวก สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน และทักษะการทำงานภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงรองรับวิถีใหม่ (New Normal) วิถีต่อไป (Next Normal) และพัฒนาสมรรถนะการทำงานในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนและวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และวางแผน ออกแบบ กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยสามารถนำนโยบายและแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างพลังบวก แรงจูงใจ ทัศนคติ และอุดมการณ์บุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายตามโครงการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ อาสาพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๘ คน ...

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)