วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราช
ในภาคเช้า นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
ในภาคบ่าย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจราชการกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 ซึ่งได้ขยายพันธ์เพาะเมล็ด โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ลำดับถัดมา กิจกรรมเสวนาผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่อง ข้อค้นพบและประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงาน ตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (รอบไตรมาส 1 – 4/2565) โดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
***********************************************************************

(Visited 1 times, 1 visits today)