🌏วันที่ 17 กันยายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสรสาสน์ สีเพ็ง, นายวสันต์ ชิงชนะ, นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจน พัฒนาการจังหวัด และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จากทั้ง 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการฯ
🌟🌟กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 2)เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 3)เพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ 4)เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" และงานหัตถกรรมระดับภาค จุดดำเนินการที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประขุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
🌟🌟โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดงานฯ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับตามลำดับ จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารและคณะที่เข้าร่วมงานฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมในการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)