วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัดสระบุรี

         นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่สอง

         การตรวจราชการ ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นมาตรการสำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค รับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลกระทบอันพึงมี ตรวจสอบคุณภาพงาน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและของเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม สดับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้การช่วยเหลือให้กำลังใจ และบำรุงขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เสมือนผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการสอดส่อง ดูแล สร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ…

***********************************************************************

ภาพข่าว/รายงาน : สำนักตรวจราชการ , ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

***********************************************************************

(Visited 1 times, 1 visits today)