วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัดสระบุรี

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน , พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๗ คน

     สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีกจำนวน ๒ ท่าน บรรยายในหัวข้อ ดังนี้
     ๑.  นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน บรรยายในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของการดำเนินงานกองทุนชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”
     ๒.  นายไพบูลย์ บูรณสันติ อดีตผู้ตรวจราชการกรม บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของพัฒนาชุมชนในการเสริมพลังการทำงานให้กับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี”…

 

 

*******************************************************************

ภาพข่าว/รายงาน : สำนักตรวจราชการ , ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

**********************************************************************

(Visited 1 times, 1 visits today)