วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ณ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านกระหนวน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนดัง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการได้เร่งรัดการคืนเงินยืม และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ยิมเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำบัญชีคุมเงินโครงการให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมเยียนครัวเรือนนางลัง ลาดนอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ได้พูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือน
3. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้แปลง นายเทวากร พรมสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก ภายในแปลงมีฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานการเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ปลูกผักและปล่อยปลา) 2) ฐานเรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 3) ฐานเรียนรู้การห่มดิน และ คันนาทองคำ และ 4) ฐานเรียนรู้การขุดคลองไส้ไก่กระจายน้ำให้ทั่วพื้นที่ โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของแปลง ซึ่งแปลงนี้ได้ดำเนินการปลูกไม้ ๕ ระดับ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เลี้ยงปลาในบ่อ ตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นจำนวนมาก และได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเครือข่าย โคก หนอง นา ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำไปขยายผลต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของชุมชนต่อไป
👨‍⚕️ ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเมธาสิทธิ์ ศิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวกมลรัตน์ สุขสนิท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานฯ โดยมี นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ผู้นำท้องที่ เจ้าของแปลง และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกการลงพื้นที่ในครั้งนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)