📢📢นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และติดตามการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

📢📢โดยนายชัชชัย กลีบมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 📢📢นางสาวทัศนีย์ นนทมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางธนพร โม้เมือง พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ โดยนางธนพร โม้เมือง ได้รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนดำเนินงานของศูนย์ขจัดความยากจน (ศจ และการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลง โคก หนอง นา ในพื้นที่ ต.เหล่ากลาง จำนวน 2 แปลง ของนายสุริยา นาสำแดง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และนายสุบรรณ์ พละสาร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ต่อมาได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ณ วัดบ้านโนนทันและวัดบ้านตูม ให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม และครัวเรือนยากจน จำนวน 40 ครัวเรือน และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย

เวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจครัวเรือนโคก หนอง นา CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ของนางอุทัย อินทวรรณ ม.2 ต. ฆ้องชัยพัฒนา และเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนโคก หนอง นา ที่เป็นต้นแบบของนายสุบิน บรรพชาติ บ้านสะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย

 

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforall #ChangeforGood

ì

(Visited 1 times, 1 visits today)