วันที่ 14 กันยายน 2565
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล โดยมี นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วย การจัดแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 252 ราย การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของตลาด ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานและสรุปรายงานผลและส่งงานตามสัญญาที่กำหนดให้จังหวัดแพร่ ต่อไป


ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสนับสนุน และให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ ณ ที่ทำการของกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ซึ่งได้มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น “ซูชิกรอบ ปลาส้มสยาม” ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกเท่าตัวและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ ดังกล่าว*️⃣และได้มีการลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมในด้านการส่งเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามและเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการในการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีการนำเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกกับนวัตกรรมการพัฒนาอาหาร มาสู่การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่ ให้มีความทันสมัย และเพิ่มมูลค่า อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่ ได้พัฒนาและยกระดับให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล ต่อไป

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)