วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านพิธีเปิดงานและการต้อนรับในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ซึ่งมีกำหนดพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำคณะทำงานฯ ตรวจสอบกำหนดการ ผังการจัดงาน และได้ทดสอบเส้นทางเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของประธานพิธีเปิด ดังนี้
1. โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 6 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 พระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมอาชีพราษฎร
จุดที่ 2 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และพระราชกรณียกิจด้านการสืบสาน
รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จุดที่ 3 ทรงเยี่ยมราษฎร
จุดที่ 4 น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาปกปักอาณาประชาราษฎร์
จุดที่ 5 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
จุดที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

2. โซนนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงโซนนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในงานตามเส้นทาง จำนวน 7 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 นิทรรศการพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบทเพลงสดุดีพระแม่ไทย
จุดที่ 2 โขนศิลปาชีพ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงรับช้างเผือก และทรงปลูกต้นปาล์ม น้ำมันพระราชทาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 9 ทรงติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานศูนย์สารภี เชียงใหม่ ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม และทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้ำไทย
จุดที่ 3 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดนครพนม
จุดที่ 4 พิพิธภัณฑ์ผ้ำ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทย
จุดที่ 5 สถาบันสิริกิติ์ผลงานช่างสถาบันสิริกิติ์และฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม
จุดที่ 6 ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 และพระราชประวัติ
จุดที่ 7 พระเกียรติคุณปรากฏไพศาล และฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม

3. โซนนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์ภายในงานตามเส้นทาง จำนวน 7 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม
จุดที่ 2 กระทรวงพาณิชย์
จุดที่ 3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จุดที่ 4 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
จุดที่ 5 ศิลปิน OTOP
จุดที่ 6 ผ้าไทยใส่สนุก
จุดที่ 7 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)