เป็นวันที่สาม

💠วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพัฒนาการจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ 12-13 อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเด็กชนบทฯ ประจำปี 2565 (2) ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก ประจำปี 2565 (3) ผลการดำเนินงานการจัดนิทรรศการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในงาน OTOP Midyear 2022 (4) การบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ของผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP PREMIUM สู่สากล (5) การจัดกิจกรรมหาทุน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก (6) การมอบทุนอุปการะเด็กชนบทและด้อยโอกาสของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3. ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด (3) ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (4) การยืนยันยอดลูกหนี้ (5) มาตรการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้

ต่อมา เวลา 16.00 น.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาสกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2564 โดยปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสให้ครบทุกคน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

💠ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมประชุมพัฒนาการจังหวัดและร่วมกิจกรรมมอบป้ายการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาสกองทุนพัฒนาเด็กชนบมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” ซึ่งกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 12- 20 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)